środa, 1 luty 2023

O projekcie

Gmina Miedźna pozyskała dotację na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. Dotacja celowa została pozyskana na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.

Umowa nr 62/UD/2016 została zawarta z Województwem Śląskim w dniu 19.12.2016 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 56 400,00 zł, w tym dotacja w wysokości 50 760,00 zł.

Proces rewitalizacji został uwzględniony w Strategii jako istotny element całościowej wizji rozwoju gminy Miedźna, w ramach celu operacyjnego – II.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w zakresie społecznym i środowiskowym wyodrębniono rewitalizacja obiektów i obszarów zdegradowanych w ujęciu przestrzennym i społecznym (str. 71)

W zakresie rewitalizacji wskazano następujące potrzeby:

str.86 – Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie Gminy Miedźna wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
str. 87,88 – Przebudowa i remont zdegradowanego budynku w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach.

Przeprowadzenie rewitalizacji szczególnie zaniedbanych obiektów i obszarów – zdegradowanych w ujęciu przestrzennym i społecznym wskazano w Strategii jako instrument wzmacniający poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Nawarstwiające się przez lata problemy społeczne w tych miejscach odstraszają innych mieszkańców i należy przywrócić obszary te ponownie do przestrzeni wspólnych lokalnych społeczności. Innym problemem w ujęciu bezpieczeństwa socjalnego jest obecnie niewystarczająca i zbyt niska jakość istniejących lokali socjalnych. Z tego względu koniecznym wydaje się wspólnie z działaniami rewitalizacyjnymi dokonanie przedsięwzięć w zakresie ich rozbudowy i modernizacji.

Również w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” wskazano obszary zdegradowane.

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia procesów rewitalizacyjnych służących rozwiazywaniu problemów na wyodrębnionych obszarach gminy Miedźna będących w stanie kryzysu.

Rewitalizacja jest szansą zastosowania kompleksowych i zrównoważonych działań w zakresie wsparcia wyznaczonych obszarów, które w wyniku przemian gospodarczych zostały zdegradowane i zaniedbane. Przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarcze poprzez podniesie jakości przestrzeni publicznej z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości.

Zapewni zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę możliwości komunikacyjnych a przede wszystkim integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Planowane kierunki działań:

  • Przeciwdziałanie występującym na terenie obszaru problemom społecznym, w tym zwłaszcza związanym z wykluczeniem społecznym, ubóstwem;
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób ubogich i uzależnionych, poszerzenie oferty działalności kulturalnej, sportowej i społecznej dla dzieci i młodzieży, polityka senioralna;
  • Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości, poprawa aktywności przedsiębiorczej;
  • Przyciąganie na tereny poprzemysłowe inwestorów zewnętrznych kreujących nowe funkcje gospodarcze i aktywizujących społeczność lokalną;
  • Poprawa jakości oraz dostępności lokalnych usług publicznych;
  • Uporządkowanie, poprawa estetyki i funkcjonalności publicznych przestrzeni wewnątrzosiedlowych;
  • Podniesienie jakości zasobów mieszkaniowych, w tym zwłaszcza usuwanie materiałów azbestowych;
  • Rewitalizacja obiektu popegeerowskiego na terenie sołectwa Góra;
  • Przebudowa i remont zdegradowanego budynku komunalnego w celu poprawy warunków w istniejących mieszkaniach socjalnych wraz ze wsparciem i aktywizacją zawodową osób ubogich;
  • Poprawa bezpieczeństwa publicznego.