czwartek, 1 czerwiec 2023

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, na stronie internetowej Gminy Miedźna prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.