czwartek, 1 czerwiec 2023

Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Miedźna działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna.   Treść obwieszczenia   Formularz konsultacyjny – plik odt   Formularz konsultacyjny – plik pdf   Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji   Raport z konsultacji społecznych

zobacz więcej

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach wskazanych do rewitalizacji w sołectwie Góra, Grzawa oraz Wola. Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 27 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć w następujących formach: – drogą elektroniczną na adres: inwestycje@miedzna.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”, -dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Miedźna – Referat Inwestycji i...

zobacz więcej

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na warsztaty konsultacyjne w związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”.   Terminy i tematyka warsztatów: 12.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie kluczowych problemów oraz potencjałów obszarów zdegradowanych Gminy Miedźna 20.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie wizji, celów oraz planowanych efektów rewitalizacji 24.04.2017 r. godz. 16:00 – Określenie...

zobacz więcej

W dniu 27.03.2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Miedźna w Sali Konferencyjnej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna, na które zaproszeni byli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawiciele instytucji publicznych, Radni Gminy oraz przedsiębiorcy. Celem spotkania było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji, przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, przedstawienie wyników...

zobacz więcej

Wójt Gminy Miedźna wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli instytucji publicznych, Rady Gminy oraz przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. W czasie spotkania przeprowadzone zostaną wywiady indywidualne z mieszkańcami Gminy Miedźna. Celem spotkania jest: Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miedźna oraz: -zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji, -przedstawienie wyników diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, -przedstawienie...

zobacz więcej

Urząd Gminy Miedźna rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru...

zobacz więcej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, na stronie internetowej Gminy Miedźna prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej...

zobacz więcej

W dniu 12.12.2016 r. na stronie internetowej Gminy Miedźna (http://bip.miedzna.pl/?a=7786) zamieszczono zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. Aktualnie prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy.

zobacz więcej

W dniu 19.12.2016 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa dotacji nr 62/UD/2016 na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 56 400,00 zł, w tym dotacja w wysokości 50 760,00 zł.

zobacz więcej

Gmina Miedźna pozyskała dotację na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. Dotacja celowa została pozyskana na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”. Umowa nr 62/UD/2016 została zawarta z Województwem Śląskim w dniu...

zobacz więcej