czwartek, 23 marzec 2023

Miesiąc: styczeń 2017

Urząd Gminy Miedźna rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym. Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru...

zobacz więcej

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna” w ramach dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci, na stronie internetowej Gminy Miedźna prezentujemy informację o wyborze najkorzystniejszej...

zobacz więcej

W dniu 12.12.2016 r. na stronie internetowej Gminy Miedźna (http://bip.miedzna.pl/?a=7786) zamieszczono zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna. Aktualnie prowadzona jest procedura wyboru wykonawcy.

zobacz więcej

W dniu 19.12.2016 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa dotacji nr 62/UD/2016 na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 56 400,00 zł, w tym dotacja w wysokości 50 760,00 zł.

zobacz więcej

Gmina Miedźna pozyskała dotację na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. Dotacja celowa została pozyskana na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedźna”. Umowa nr 62/UD/2016 została zawarta z Województwem Śląskim w dniu...

zobacz więcej